Mirëmbajtëse të dhomave

Përgatitja profesionale:

Për pozitën nevojiten këto kushte: minimum shkolla e mesme; shkathtësi të njohjes së punës dhe të
mjeteve në pastrimin dhe mirëmbajtjen e hapsirave të hotelit; shkathtësi bazike të komunikimit në gjuhën
angleze.
Detyrat dhe përgjegjësitë:
Përgjegjëse për pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës në të gjitha hapsirat e hotelit
Përvoja e punës

Të ketë së paku 2 (dy) vite përvojë pune mirëmbajtjen e hapsirave të hoteleve me 4 ose 5 yje;
Certifikata për kryerjen e trajnimeve profesionale në mirëmbajtjen e dhomave të hoteleve;
Përvojë të mjaftueshme profesionale për ti përballuar detyrat e punës nën presion dhe përgjegjësitë që
e ngarkojnë me kontratë të punës dhe aktet e tjera normative të punëdhënësit.

 

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet për aplikim mund të shkarkohen nga ueb faqja e Swiss Diamond Hotel Prishtina
www.sdhprishtina.com/career, ku janë të dhëna kushtet dhe përshkrimi i detyrave të punës.
Pas shkarkimit dhe plotësimit të aplikacionit të punësimit, të njëjtin duhet ta dërgoni në E-mail
hr@sdhprishtina.com, së bashku CV-ën, referenca si dhe me dokumentacionin përcjellës, apo mund ta
sjellni edhe personalisht në Administratën e Hotelit.
Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të ftohen
në intervistë.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e publikimit.