Parukier

Përgatitja profesionale:

Të ketë së paku 3 (tre) vite përvojë pune profesionale si parukier
Integritet të lartë dhe etikë, i aftë të punoj nën presion dhe fleksibil; shkathtësi të mira komunikimi dhe
njohja e gjuhës angleze.

 

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet për aplikim mund të shkarkohen nga ëeb faqja e "Swiss Diamond Hotel", Prishtina
www.sdhprishtina.com/career
Pas shkarkimit dhe plotësimit të aplikacionit të punësimit, të njëjtin duhet ta dërgoni në E-mail
hr@sdhprishtina.com, së bashku CV-ën, referenca si dhe me dokumentacionin përcjellës, apo mund ta
sjellni edhe personalisht në Administratën e Hotelit.

Ju lutem keni parasysh se vetëm kandidatët që kanë kaluar me sukses përzgjedhjen fillestare do të
ftohen në intervistë.
Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e publikimit.