Careers - Swiss Diamond Hotel Prishtina
Book Now
Swiss Diamond Logo Book Now

Special Offers

Careers

Swiss Diamond Logo

 • Menaxher i Shitjes

  Departmenti:
  Departamenti i shitjes

  Titulli i punës:
  Menaxher i Shitjes

  Menaxheri i Shitjeve është përgjegjës për mbikëqyrjen e punës në shitje, duke synuar planifikimin, organizimin dhe funksionimin e këtij departamenti, në përputhje me standardet e sigurimit të cilësisë së lartë të shërbimeve, menaxhimin e sektorit të shitjeve, promovimin e bashkëpunimit të këtij sektori me departamente të tjera, përcaktimin e orëve të punës së stafit të shitjeve në bazë të rrjedhës së punës, zhvillimin e trajnimit të stafit për të arritur rezultatet më të mira të punës, zhvillimin e marrëdhënieve të shkëlqyera me klientët, të cilat synojnë arritjen e rezultateve më të mira të punës, ngritjen e imazhit dhe reputacionit më i mirë i mundshëm i "Swiss Diamond Hotel", Prishtinë.

  Përgjegjësitë dhe detyrat e punës

  • Përgjegjës për hartimin, zhvillimin dhe zbatimin e planit të shitjeve, përmes të cilit identifikohen mysafirët dhe grupet e klientëve (kompani biznesi, institucione vendore dhe ndërkombëtare, etj.);
  • Përgjegjës për zhvillimin e strategjisë së shitjeve me qëllim të rritjes së shitjeve përmes promovimit të produkteve dhe shërbimeve, duke u përqëndruar në promovimin e drejtpërdrejtë të shërbimeve;
  • Përgjegjës për krijimin e planit të biznesit dhe strategjisë së veprimit, për të zgjeruar bazën e klientëve në fushën e shitjeve në tregun e shërbimeve, duke bërë vizita tek klientët e mundshëm;
  • Përgjegjës për përgatitjen e planeve të veprimit në kërkim të klientëve të rinj;
  • Përgjegjës për ofrimin e çmimeve të sakta dhe konkurruese për të gjithë klientët e mundshëm në kohë, ndërsa përpiqet të ruajë fitimin maksimal të korporatave;
  • Përgjegjës për mbajtjen e regjistrave të saktë të të gjitha aktiviteteve të shitjes, çmimet dhe raportimet për prezantimet e produkteve dhe shërbimeve të hotelit;
  • Përgjegjës për mbajtjen e kontakteve të përhershme me të gjithë klientët dhe mysafirët, për të siguruar nivele të larta të rehatisë së tyre, si dhe kryerjen e bisedave personale me klientët në lidhje me ankesat e tyre, trajtimin profesional të ankesave të klientëve, brenda fushës së mundësive;
  • Përgjegjës në rast të shkeljes së rregullave të punës së punonjësve në sektorin e shitjeve për të bërë propozime për masa disiplinore;
  • Përgjegjës për organizimin e stafit nëse është i mjaftueshëm, veçanërisht gjatë situatave kur hoteli kulmon me konferenca ose në sezone kur ka një rënie të konferencave;
  Përgjegjës për hartimin e planit të shitjeve për buxhetin e Departamentit të Shitjeve, monitorimin e shpenzimit të buxhetit sipas dinamikës së planifikuar, dorëzimin në kohë të të gjitha aktiviteteve të shitjes bazuar në buxhetin e aprovuar dhe sigurimin që buxheti i planifikuar të jetë i arritshëm;
  • Përgjegjës për kujdesin e sjellshëm, miqësor, profesional dhe të butë ndaj klientit;
  • Kujdeset për pamjen e shkëlqyeshme dhe përfaqësuese, duke mbajtur uniformën të pastër, emrin e paraqitur në uniformë dhe duke përmbushur standardet e higjienës personale;
  • Kujdeset për përdorimin e rregullt, adekuat të inventarit të hotelit, makinave dhe pajisjeve në përgjithësi;
  • Siguron mirëmbajtjen e standardeve ndërkombëtare sanitare dhe shëndetit në punë dhe veçanërisht kontrollin higjienik të punës, kontrollin e përdorimit të pajisjeve dhe mjeteve të punës;
  • Kujdeset për zbatimin e masave për mbrojtjen në punë, mbrojtjen nga zjarri dhe përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale në punë;
  • Përgjegjës për mbrojtjen e "parimit të përpunimit të të dhënave personale", që do të thotë përgjegjësia që asnjë e dhënë personale e punonjësve ose klientëve nuk mund të publikohet pa pëlqimin e tij / saj me shkrim. (Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale L-06/082)
  • është materialisht përgjegjës për punën dhe për të gjitha veprimet e ndërmarra, gjatë kryerjes së detyrave të punës, për të cilat ai është kompetent;
  • Përgatitja për punën e bërë dhe të gjitha rezultatet dhe problemet e mundshme që përpilojnë javore / raporte çdo muaj dhe informojnë menaxhmentin në çdo informacion mbi progresin e korporatës së Dude;
  • Kryen punë të tjera profesionale, sipas kërkesës dhe udhëzimeve të Drejtorit të Përgjithshëm, të cilat kanë të bëjnë brenda veprimtarisë përkatëse të tij / saj.

  Kualifikimet arsimore dhe aftësitë / aftësitë profesionale:

  • Edukim i lartë profesional në fushën e ekonomisë, marketingut ose shitjeve (biznes ndërkombëtar)
  • Njohuri shumë të mira profesionale në fushën e shitjeve të shërbimeve në sektorin hotelier;
  • Aftësi për të mësuar me dëshirë dhe të interesuar dhe entuziast për punën;
  • Aftësi për të zgjidhur dhe përballur problemet në situata praktike;
  • Aftësi komunikimi i mirë në shqip, anglisht, njohja e nje gjuhe tjeter eshte perparesi
  • Shkathtësi dhe njohuri të mira kompjuterike në fushën e IT (programe të Microsoft Office, Fidelio, etj.);
  • Aftësi për të krijuar marrëdhënie të shkëlqyera ndërpersonale dhe të punës në ekip, si dhe të disiplinuara;
  • Aftësi vendimmarrëse, vetë-iniciativë dhe i gatshëm për të marrë përgjegjësi në punën e tij;
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, të pastër dhe me përgjegjësi, si dhe qëndrueshmëri të fortë në punë;
  • Njohuri për të strukturuar aktivitetet e punës në një mënyrë të qetë dhe të orientuar drejt mysafirëve;
  • Qasje fleksibile dhe diplomatike ndaj problemeve;
  • Organizimi i talenteve dhe improvizimi, njohuritë dhe intuita e njerëzve
  Attach CV

  Press and Hit Enter